注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小太阳光芒闪闪

二(7)班小朋友的小窝,记录成长点滴。

 
 
 

日志

 
 

三年级上册1—6单元看拼音写词语  

2015-12-09 16:46:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
   三年级上册1—6单元看拼音写词语(1)

       班级___________ 姓名___________

píng bà  chuān dài  dǎ ban  zhāo hu   piāo yáng  jìng lǐ    hú dié

      )(      )(      )(     )(      )(     )(     

  hào qí huān chàng yóu xì  zhāo yǐn  tóng zhōng  rè nao  kǒng quèwǔ

      )(     )(     )(     )(           )(     

gǔ lǎo  cū zhuàng  jié bái  yáo huàng  shèng kāi wán shuǎ fèng wěi zhú

     )(     )(      )(      )(      )(      )(     

shǐ jìn  róng máo jiǎ zhuāng  zhè xiē   diào yú   guān chá  huā bàn

     )(     )(      )(      )(     )(     )(     

hé lǒng  shǒu zhǎng yǒu qù  cháo xiàng  fēng dǐng   sì hū    hū rán 

     )(     )(     )(     )(          )(     

zán men  fèn  lì  zhōng yú  biàn  zi  yǒng qì    jué  xīn    rán

     )(     )(     )(     )(           )(     

  liang  jiāo wài  sàn bù   xiōng pú  yǎng wàng  huān kuài  huò zhě

     )(     )(     )(     )(          )(     

yán hán  kě xī   kěn dìng  guǒ rán  dī tóu     yǒng gǎn  chéng shí

     )(     )(     )(     )(          )(      

 rán        dǎ liang  bǎi nòng  zhǔn bèi   jiāo juǎn  mì shū  

     )(     )(     )(     )(          )(     

chē liàng  jī běn  zhǔn bèi  jiāo juǎn mì shū  chē liàng  rén xíng dào

     )(     )(     )(     )(     )(     )(       

zhuǎn gào  cè miàn   àn zhào  jì zhě   miàn bāo zhā  zhào xiàng jī

     )(     )(     )(     )(        )(        

 

jī běn   qí guài   zhù míng  qiāoqiāo duǒ shǎn píng zhěng  zázhìshè

     )(     )(     )(     )(     )(     )(       

xìng qù   lì shǐ  zhuān mén tuī dòng  lǚ xíng   kǎo chá  qín  lǐng

     )(     )(     )(     )(     )(     )(     

chéng guǒ zhèn jīng  yí jì   yán jiū   tǔ kēng   nián  jì    wò dǎo

     )(     )(     )(     )(     )(      )(       

jīng xīn  xī wàng  yī rán   fēi  wǔ  pīn mìng  bēn pǎo   dǒu dòng

     )(     )(     )(     )(     )(      )(       

shì zi    xiān zǐ   bō luó  qì wèi    xiāng tián  yán     yóu  piào

     )(     )(     )(     )(     )(      )(       

dà zhì   nèi wài  zuò mèng qiáng ruò  wú  lùn  shì yàn   zhǐ dài 

     )(     )(     )(      )(     )(     )(       

zhèng shí fēi sàn  qīng liáng   liú     shàn zi  liáng shuǎng  mò fáng

       )(     )(                          

jì xù    nóng cūn  xún zhǎo  liú xīn   yàn     sū xǐng    shī dù 

     )(     )(     )(     )(     )(     )(      

liáng shi   jiā jǐn   yáng shù  fēng shōu   yā lí   kūn chóng  mì qiè

     )(     )(          )(     )(     )(       

guān xi   jiāo nèn   shì yí  shì yìng   zhǎn shì   xū yào   chuán 

     )(     )(     )(          )(     )(       

 xiū jiàn       mèng xiǎng yáo yuǎn   tuī cè   bāo kuò   jiǎn chá

     )(     )(          )(     )(     )(     

mí shī   yán tú  chāo cháng   jī  hū   dà gài    zǔ  lì    jiǎn shǎo

     )(     )(          )(     )(     )(       

 

 三年级上册1—6单元看拼音写词语(2)

       班级___________ 姓名___________

làng fèi  jìng piàn  kān shǒu chuán shòu  jìng zhòng  bài fǎng   wán jù

     )(                                  

děng dài  dà tuǐ   xiāng jù  xué wèn   nà mèn   yíng hòu   děng hòu

         )(                                  

zhǎng jìn  qǐng jiào  bǎo  liú  pǐn xíng  shān qiū   yǔ zhòu   hēi àn

                                       

    shàng shēng xià jiàng  mào shèng  chuàng zào  liáo kuò  xuè yè  qì xī

                             )(         

        rùn    zhī         zhàng liáng  xióngwěi  quán bù    shè jì  

          )(               )(         

héng kuà   chuàng jǔ   jiǎn qīng    zhòng liàng   jié shěng    cān  jiā

                                 

jiān gù   měi guān   shí lán   lán bǎn   jīng měi qián zhǎo    

                             )(           

huí shǒu  yáo wàng   cái gàn    bǎo guì  yí chǎn  tú àn   xiàn chéng

                             )(           

pī  jiǎ   wēi wǔ    yán sè    shēn lán   jiāo cuò xíng zhuàng chōng jī lì    

                         )(           

  tiāo jiǎn   mào mì   féi  liào  huìchéng xīn shǎng  nèn lǜ   shì xiàn

                              )(           

 míng tang  dìng shí  jiǎn dān  běn néng   yuè dú   suí yì  zhuō mí cáng

                             )(          

 

xiàn chū    kě kōu  xiān nèn   míng guì  yào cái   shé tou wēi shēng wù

                             )(           

jìn shī   shōu cáng  tiáo jié   xìng huáng  dào yìng  chōu chū  dǎng zhù

                                     

  huá chuán  guā fēng   lǎn yáng yáng   yóu liàng liàng   fàng dà jìng

      )(                            

  xiǎn wēi jìng      zhuàn lái zhuàn qù  dì zhì xué jiā    yú yè gōng rén

                                          

  dà jīng shī sè   qiān hū wàn huàn  chuítóu sàng qì  gāo dī bù píng    

                                       

xuéwúzhǐ jìng    qīng xián xì wēi   zhǔn què wú wù   jǐ lái  jǐ qù 

                                       

shuāng lóng xìzhū   yǐn rén zhù mù    zì yán zì yǔ    bái fà cāng cāng

                                               

zhēng qí dòu yàn  fēn fāng mí rén    zhí wù xué jiā   què què shí shí

                                          

yuǎn jìn wén míng   fēng chén pú pú   bēn liú bù xī  yòu sōng yòu ruǎn

                                         

fēng jǐng yōu měi    wù chǎn fēng fù    wǔ guāng shísè  chéng qún jié duì

                                          

 piāo piāo yáo yáo   qiān qí bǎi guài  sì jiǎo cháo tiān  gè zhǒng gè yàng

                                       

zǔ zǔ bèi bèi    mì mì céng céng   yán yán shí shí  yīběn zhèng jīng    

(                                         

  评论这张
 
阅读(127)| 评论(0)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018